اجرای خودکار نرم افزار TG Grand ( پست ویژه)

آموزش کارکرد خودکار برنامه TGGrand :
برای اینکه تلگرام گرند را تنظیم کنید تا خودکار در ساعت خاصی کاری را انجام دهد و یا به پانل تحت وب متصل شود به آموزش های ما توجه فرمایید.
آرگومان خط فرمان زیر را ملاحظه کنید :
auto <TGS Address> <MaxLineLoad> <ChannelName> <Mode> <IsTrash> <ResultDir> <Delay> <MaxUse> <Scope>

مقادیر بالا میبایست به صورت نوع داده ای زیر باشند :
TGS Address : String
MaxLineLoad : Integer
ChannelName : String
Mode : Integer*
IsTrash : Boolean
ResultDir : String
Delay : Integer
MaxUse : Integer
Scope : Integer
*Mode : (1 = Join&Seen , 2 = JoinOnly , 3 = SeenOnly , 4 = Leave , Default : 1)
برای مثال :
auto D:\Numbers 20 testchannel 1 true D:\GrandResults 0 0 50

حال این آرگومان خط فرمان را کجا بکار ببریم؟
در ویندوز خود بخشی به نام
Task Schedule
یا در یک فایل اجرایی بچ
run.bat
برای مثال فایل زیر را کنار گرند قرار دهید هر 5 ساعت یکبار دستور فوق را به آن میدهد

دانلود

افزودن به مورد علاقه ها  افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله  پرینت این مقاله

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?