شماره پلاس ، شماره فعال شده تلگرام

جهت خرید شماره مجازی فعال شده برای تلگرام به آدرس زیر مراجعه کنید پس از ثبت نام امکان خرید شماره طبق راهنما وجود دارد در صورتی که خط را برای استفاده شخصی نیاز دارید فرمت تی دیتا خرید کنید